Tento reklamační řád je platný od 1. ledna 2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a firmou Jiří Šebesta - J.Š.A. (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.jsa.cz nebo eshop.jsa.cz .

Jako doklad o záruce (záruční list, faktura) vystavuje firma Jiří Šebesta - J.S.A. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, výrobní číslo....).

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím (resp. datem odeslání), tj. datem uvedeným na záručním listě nebo na faktuře. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka) pokud není záruka vyznačena, platí obecná záruka.

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců, u zboží vyrobeného do 31.12.2002 6 měsíců) a prodloužené lhůty.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem nebo údaji na záručním listě.

Výjimku může tvořit zboží vyrobené do 31.12.2002 (zákonná lhůta 6 měsíců) a zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) - tzv.: Výprodej.

Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne ode dne převzetí zboží prodávajícímu (telefonicky, faxem, emaiem). Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době odeslání. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího a je nutné je reklamovat u přepravce okamžitě při doručení.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u firmy Jiří Šebesta- J.Š.A. (viz. záruční list nebo daňový doklad).

Místem pro uplatnění reklamace je provozovna firmy Jiří Šebesta - J.Š.A. Kupující může vadné zboží na reklamaci po telefonické dohodě dovézt osobně nebo zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávajicí. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, záručního listu a pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu (reklamačním protokolu) musí být stejné vydané výrobní číslo, jako na výrobku (pokud výrobek výrobní číslo má).

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením a použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží

b) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

c) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

d) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.

e) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání, úpravy atd.).

f) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemě uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nekorektní používání výrobku ze strany kupujícího, nebo jestliže výrobek poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude kupujícímu účtována práce technika za zjištění tohto stavu a případné uvedení do funkčního stavu.

Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis**.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce, nebo vystaví dobropis.

Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 opakovaných oprávněných reklamací stejných vad na zboží.

U zboží zakoupeného do 31.12.2002 může prodávající ve výjimečných případech zboží v rámci urychlení reklamačního procesu vyměnit vadné zboží za jiné bezvadné (nové, či opravované) zboží, stejných, nebo podobných parametrů.

Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní (tato doba se počítá ode dne doručení reklamace do dne jejího odeslání ev. převzetí zákazníkem) od data uplatnění reklamace kupujícím u firmy Jiří Šebesta- J.Š.A.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

(Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že sms nebo e-mail neobdržíte v zákoné měsíční lhůtě, můžete se automaticky dostavit na naše servisní oddělení, kde bude Vaše reklamace vyřízena a připravena k vyzvednutí.

 

Za firmu Jiří Šebesta - J.Š.A.. schválil Jiří Šebesta